کی ۲

درخواست حذف این مطلب

رد شدنم از خیابونم کیه

از وسط چهارراه؛ چراغم سبز!!!!!

نمیدونی چه هیجانی داره!