استرس.

درخواست حذف این مطلب

از شدت استرس خوابم نمیبره

مدام در حال جویدن پوست کنار ناخنام هستم